Construction

Construction

บริการรับเหมาก่อสร้าง ด้วยประสบการณ์การรับเหมาก่อสร้างมากว่า 40 ปี เราเป็นมืออาชีพในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ถนน สะพาน โรงอาหาร และโรงนอน นอกจากนี้เรายังมีประสบการณ์ในการสร้างโครงการป้องน้ำท่วมบริเวณแม่น้ำและลำคลองซึ่งต้องใช้ความรู้ประสบการณ์การณ์และเทคนิคพิเศษ